เบอร์โคลน สถานที่ปลูก Plot แถวที่ ตำแหน่งที่ ซ้ำที่ สถานะการปลูก
BA15001-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ปลูกแล้ว
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ปลูกแล้ว
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ปลูกแล้ว
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ปลูกแล้ว
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ปลูกแล้ว
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 101 1 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ปลูกแล้ว
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ปลูกแล้ว
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ปลูกแล้ว
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ปลูกแล้ว
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ปลูกแล้ว
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 102 2 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ปลูกแล้ว
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ปลูกแล้ว
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ปลูกแล้ว
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ปลูกแล้ว
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 103 3 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ปลูกแล้ว
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ปลูกแล้ว
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ปลูกแล้ว
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ปลูกแล้ว
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 104 4 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ปลูกแล้ว
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ปลูกแล้ว
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ปลูกแล้ว
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 105 5 1 1 ปลูกแล้ว
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ปลูกแล้ว
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ปลูกแล้ว
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ปลูกแล้ว
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ปลูกแล้ว
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 106 6 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ปลูกแล้ว
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ปลูกแล้ว
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ปลูกแล้ว
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 107 7 1 1 ปลูกแล้ว
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ปลูกแล้ว
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ปลูกแล้ว
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ปลูกแล้ว
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ปลูกแล้ว
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 108 8 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ปลูกแล้ว
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ปลูกแล้ว
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ปลูกแล้ว
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 109 9 1 1 ปลูกแล้ว
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ปลูกแล้ว
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ปลูกแล้ว
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ปลูกแล้ว
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ปลูกแล้ว
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 110 10 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 111 11 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 112 12 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 113 13 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 114 14 1 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-95 CSB 115 14 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 116 13 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 117 12 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-130 CSB 118 11 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 119 10 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 120 9 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 121 8 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 122 7 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-221 CSB 123 6 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 124 5 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 125 4 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 126 3 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 127 2 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 128 1 2 1 ปลูกแล้ว
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ปลูกแล้ว
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ปลูกแล้ว
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ปลูกแล้ว
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ปลูกแล้ว
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CA15055-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 201 1 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 202 2 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-221 CSB 203 3 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-155 CSB 204 4 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 205 5 3 2 ปลูกแล้ว
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ปลูกแล้ว
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ปลูกแล้ว
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ปลูกแล้ว
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ปลูกแล้ว
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
DA15038-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 206 6 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ปลูกแล้ว
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ปลูกแล้ว
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ปลูกแล้ว
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ปลูกแล้ว
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
EA15009-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 207 7 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-143 CSB 208 8 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-51 CSB 209 9 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-00 CSB 210 10 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-148 CSB 211 11 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-43 CSB 212 12 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ปลูกแล้ว
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ปลูกแล้ว
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ปลูกแล้ว
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ปลูกแล้ว
BA15011-01 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 213 13 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-243 CSB 214 14 3 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-20 CSB 215 14 4 2 ปลูกแล้ว
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ปลูกแล้ว
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ปลูกแล้ว
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ปลูกแล้ว
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ปลูกแล้ว
MA15023-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 216 13 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-255 CSB 217 12 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-144 CSB 218 11 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-17 CSB 219 10 4 2 ปลูกแล้ว
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ปลูกแล้ว
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ปลูกแล้ว
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ปลูกแล้ว
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ปลูกแล้ว
MA15029-06 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 220 9 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ปลูกแล้ว
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ปลูกแล้ว
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ปลูกแล้ว
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
MA15023-07 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 221 8 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-95 CSB 222 7 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ปลูกแล้ว
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ปลูกแล้ว
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ปลูกแล้ว
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15009-05 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 223 6 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-114 CSB 224 5 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ปลูกแล้ว
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ปลูกแล้ว
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ปลูกแล้ว
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ปลูกแล้ว
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
BA15003-02 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 225 4 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ปลูกแล้ว
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ปลูกแล้ว
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ปลูกแล้ว
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ปลูกแล้ว
LA15007-04 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย 226 3 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-123 CSB 227 2 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ปลูกแล้ว
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ยังไม่ได้ปลูก
CSBA15000-130 CSB 228 1 4 2 ยังไม่ได้ปลูก