ข้อมูลในการคัดเลือกขั้นที่ 1 (เก็บข้อมูล)

เบอร์โคลน สถานที่คัดเลือก พ่อ แม่ Brix ความสูงเฉลี่ย ขนาดลำต้นเฉลี่ย คะแนนรวม
Loading data from server