ข้อมูลในการคัดเลือกขั้นที่1 อ้อยผสมปี 2560/2561 (ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย)

เบอร์โคลน สถานที่คัดเลือก พ่อ - แม่ รูปส่วนบน รูปส่วนล่าง รูปทั้งต้น วันเวลาที่เก็บข้อมูล ผู้คัดเลือก
Loading data from server