������������������������

รหัสสถานที่ ชื่อสถานที่
A มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
B สอน. ภาคกลาง
C สอน. ภาคตะวันออก
D สอน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
E สอน. ภาคเหนือ
G ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
H ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
I โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย
J โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
K โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์
L คุณพรศักดิ์ ตันติพูนผล
M บ้านทุ่งก้างย่าง
N สถานีทดลองและขยายพัยธุ์อ้อยชัยภูมิ
รหัสสถานที่ ชื่อสถานที่