เก็บข้อมูลขั้นที่ 4

เบอร์โคลน Plot CanY CCS Sugar WtSta Stool Stalk StLen Dia StSto Node brix pol fiber purit
Loading data from server