���������������

รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ประเภท เบอร์โทรศัพท์ ดูข้อมูล
อุดม เลียบวัน ที่ปรึกษาอาวุโส / Senior Consultant, ข้าราชการเกษตรบำนาญ / Pension Officer ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศ ไทย / Thailand Sugarcane Breeding Center (TSBC) นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)86 762 4878 ดูข้อมูล
admin นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย ดูข้อมูล
น.ส.วรรณนภา กมลจินดา นักวิชาการเกษตร / Agricultural Research Officer มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ปี 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) /Kasetsart University, Kamphaeng Sean Campus (The Development Project: Restructure of Sugarcane Breeding (Fiscal year 2016) นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)87 792 2484 ดูข้อมูล
ธนาธิป ทาปลัด นักปรับปรุงพันธุ์ / Breeder มูลนิธิรวมใจพัฒนา / Ruam Jai Pattana Kwamroo Company นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)80 011 2634 ดูข้อมูล
ครองทรัพย์ แสงทอง นักวิชาการเกษตร / Agricultural Research Officer มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ปี 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) /Kasetsart University, Kamphaeng Sean Campus (The Development Project: Restructure of Sugarcane Breeding (Fiscal year 2016) นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)62 946 5546 ดูข้อมูล
นางสาวปวีณา เกษมสินธุ์ นักวิจัย / Researcher มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ปี 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) /Kasetsart University, Kamphaeng Sean Campus (The Development Project: Restructure of Sugarcane Breeding (Fiscal year 2016) นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66) 639937685 ดูข้อมูล
นายสุทิน พันธุ์วงษ์ นักวิชาการเกษตร / Agricultural Research Officer มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ปี 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) /Kasetsart University, Kamphaeng Sean Campus (The Development Project: Restructure of Sugarcane Breeding (Fiscal year 2016) นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)81 192 4115 ดูข้อมูล
นางสาวรัชนี สีทอง พนักงานวิชาการ หน่วยวิจัย / Acadamic staff, Research Unit บริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อยจำกัด / Burirum Research and Development Co., Ltd. นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)97 968 9146 ดูข้อมูล
นางสาวสุทธินันท์ นามปัญญา นักวิชาการ / Acadamic staff, Research Unit บริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อยจำกัด / Burirum Research and Development Co., Ltd. นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)80 150 0955 ดูข้อมูล
นางสาวปิยธิดา อินทร์สุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ / Agricultural Research Officer (Operational Level) ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Suphan Buri Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)81 8809044, (+66)35 528 256 ดูข้อมูล
น.ส.อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ / Agricultural Research Officer (Experienced Level) ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Khon Kaen Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)43 203 506, (+66)81 263 3316, (+66)92 479 2651 ดูข้อมูล
นางสาวกมลวรรณ เรียบร้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ / Agricultural Research Officer (Operational Level) ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Khon Kaen Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)43 203 506 ดูข้อมูล
นางสาวปิยะรัตน์ จังพล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ / Practitioner Researcher ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Khon Kaen Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักทดสอบพันธุ์อ้อย (+66)43 203 506 ดูข้อมูล
น.ส.รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ / Special Expert Researcher ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Khon Kaen Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักทดสอบพันธุ์อ้อย (+66)43 203 506 ดูข้อมูล
นางสาวนัฐภัทร์ คำหล้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ / Agricultural Research Officer (Senior Professional Level) ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Nakhon Sawan Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)56 241 019 , (+66)86 775 8497 ดูข้อมูล
นางสาวอัจฉราภรณ์ วงศ์สุขศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ Agricultural Research Officer (Professional Level) ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Suphan Buri Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักทดสอบพันธุ์อ้อย (+66)35-551543, (+66)35-551433 ดูข้อมูล
นาย อรรถสิทธิ์ บุญธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ / Agricultural Research Officer (Senior Professional Level) ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Suphan Buri Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)81-9418204 ดูข้อมูล
นายรัฐพล ชูยอด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี / Director of Suphan Buri Field Crops Research Center ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Suphan Buri Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)90-0614539 ดูข้อมูล
นายมานิตย์ สุขนิมิตร นักวิชาการเกษตร / Agricultural Research Officer ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Suphan Buri Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)35-551543, (+66)35-551433 ดูข้อมูล
นายสำเริง พิบูลย์เศรษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ / Scientist (Senior Professional Level) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 1, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)34-698189 , (+66)81-9959026 ดูข้อมูล
นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ / Agricultural Research Officer (Professional Level) ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Suphan Buri Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)35-551543, (+66)35-551433 ดูข้อมูล
นายจักรกฤษ โพธิ์เนียม เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์อ้อย / Sugarcane Breeding Staff บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด / Erawan Sugar CO., Ltd นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)95-5161546 ดูข้อมูล
นายณัฐพงษ์ แก้วอร่าม หัวหน้าแผนกปรับปรุงพันธุ์อ้อย / Head of Sugarcane Breeding บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด / Erawan Sugar CO., Ltd นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)85-604-3482 ดูข้อมูล
นางสาวอรอุมา พรมน้อย เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์อ้อย / Sugarcane Breeding Staff บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด / Erawan Sugar CO., Ltd นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)83-3431894 ดูข้อมูล
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วนุ่ม ผู้จัดการฝ่ายวิชาการเกษตร / Agricultural Academic Department Manager บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด / Erawan Sugar CO., Ltd นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)90-4651614 ดูข้อมูล
นางสาวจันทร์จิรา อ้วนเลิง นักวิชาการ / Agricultural officer บริษัทอีเอส วิจัย และพัฒนา จำกัด / ES Research and Development CO., Ltd. นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)92-7423019 ดูข้อมูล
นางสาวนุชจรินทร์ พึ่งพา หัวหน้าแผนกพัฒนาการตลาด / Head of Division of Marketing Development บริษัทอีเอส วิจัย และพัฒนา จำกัด / ES Research and Development CO., Ltd นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)89-2502985 ดูข้อมูล
นายเฉลิมพงษ์ ตึกขาว ผู้จัดการส่วนงานวิชาการฝ่ายไร่ / The Manager of Academic Section of Farming บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด / KTIS RESEARCH AND DEVELOPMENT.CO.,LTD นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)81-3790988 ดูข้อมูล
นายเกษร บ่ายเมือง นักวิชาการ / Academician บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น) / KTIS Research and Development CO., Ltd (Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited) นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)81-0368258 ดูข้อมูล
นายพิวัตร เกตุยิ้ม หัวหน้าแผนกวิชาการฝ่ายไร่ / Head of Experimental Division บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด / KTIS Research and Development CO., Ltd นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)81-1965140 ดูข้อมูล
นางสาวศิริพร รัตนศักดิ์ภักดี ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ / Manager of Research and Development of Row Material บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด / KTIS Research and Development CO., Ltd นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)81-9738140 ดูข้อมูล
นายวิชัย ศิลปศักดิ์ขจร รองผู้จัดการฝ่ายไร่ / Deputy Farm Manager บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น) / KTIS Research and Development CO., Ltd (Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited) นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)56-338133 ,(+66)81-6052370 ดูข้อมูล
ศิริพร ดอนเหนือ อาจารย์ / Lecturer มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / Kasetsart University, Kamphaeng Sean Campus นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)34-351890 ต่อ 3962 ดูข้อมูล
ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี อาจารย์ / Lecturer มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเกษตรศาสตร์ฯ, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร / Naresuan University, Department of Agricultural Science, Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)55-962-810 ดูข้อมูล
นางสาวเทพสุดา รุ่งรัตน์ พนังงานสายวิชาการ (อาจารย์) / Lecturer มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเกษตรศาสตร์ฯ, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร / Naresuan University, Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Department of Agricultural นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)55-962721, มือถือ (+66)81-9522663 ดูข้อมูล
นายชัยพร ขัดสงคราม นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region2, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)81-0304611 ดูข้อมูล
นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ / Scientist, Senior Professional Level ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region2, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)81-8565755 ดูข้อมูล
นายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ นักวิทยาศาสตร์ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 2, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)90-4572218 ดูข้อมูล
นายปิติพร อิ่มรัง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 3, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)96-9260574 ดูข้อมูล
นายศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง นักวิทยาศาสตร์ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 2, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)86-7097894 ดูข้อมูล
นายทรงวิทย์ ดาเคน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติ / Scientist, Practitioner Level ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 1, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)99-3844646 ดูข้อมูล
นางสาวสิรีธร โพธิกัน นักวิทยาศาสตร์ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 3, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)95-5476688 ดูข้อมูล
นายชาติชาย โชติสันต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Center Region 4, Udonthani, Office of Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)89-4218998 ดูข้อมูล
จักรกฤษณ์ ขันทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ / Scientist (Professional Level) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 4, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)86-6703123 ดูข้อมูล
นาย สมหวัง ก้อนกงไกว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ / Senior Agricultural Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 4, Nakon Rachasrima, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)42-389513, ( +66)98-2126560 ดูข้อมูล
นายธวัช หะหมาน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ / Scientist, Senior Profesional Level สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.), กองพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กอต.) / Sugarcane and Sugar Product Development Group, : Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)63-2372992 ดูข้อมูล
นางทักษิณา ศันสยะวิชัย ที่ปรึกษาอาวุโส / Senior Consultant, ข้าราชการเกษตรบำนาญ / Pension Officer ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย / Thailand Sugarcane Breeding Center (TSBC), อิสระ / Freelance นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)81-3806357 ดูข้อมูล
พิสสวรรณ เจียมสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / Assistant Prof. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)81 413 2222 ดูข้อมูล
จิดาภา สงครามภู นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Center Region 4, Udonthani, Office of Cane and Sugar Board Ministry of Industry นักทดสอบพันธุ์อ้อย (+66) 86 044 1648 ดูข้อมูล
วีระพล พลรักดี ที่ปรึกษาอาวุโส / Senior Consultant, ข้าราชการเกษตรบำนาญ / Pension Officer ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย / Thailand Sugarcane Breeding Center (TSBC) นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)89 617 2490 ดูข้อมูล
นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ผอ.กยผ.) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย / Sugarcane and Sugar Product Development Group, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66) 34 698 1892 , (+66) 81 283 8278 ดูข้อมูล
นายปรีชา พลรักษา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 1, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)98-272-0974 ดูข้อมูล
นายธีรยุทธ์ สุจิณโณ นักวิทยาศาสตร์ 3 / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 3, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)83-829-2937 ดูข้อมูล
นายณปภพ แก้วกันทา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 3, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)88-228-1850 ดูข้อมูล
นางสาวมณีรัตน์ สุขแก้ว นักวิชาการฝ่ายไร่ / Agricultural Research Officer บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น) / KTIS Research and Development CO., Ltd (Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited) นักคัดเลือกพันธุ์อ้อย (+66)92-037-5465,(+66)62-3101711 ดูข้อมูล
พยุดา ยอดฉุน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ / Agriculture Research Officer ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Nakhon Sawan Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)83-5646661 ดูข้อมูล
นางสาวปรมาภรณ์ คงหลำ นักวิชาการฝ่ายไร่ / Agricultural Research Officer บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น) / KTIS Research and Development CO., Ltd (Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited) นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)90-4575816 ดูข้อมูล
นางสาวฉัตรนัททรี กันทะลา นักวิชาการเกษตร / Agriculture Research Officer บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด / KTIS Research and Development CO., Ltd นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)81-9738140 ดูข้อมูล
นายสาวบัวริม บุญกระโทก หัวหน้าหน่วยวิจัยและทดลอง / Head Research and Extension and Development Sector ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอ้อย บริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด / Agricultural Development Extension Division, Korachindustry Company Limited. นักทดสอบพันธุ์อ้อย (+66)89-5584390 ดูข้อมูล
นายจำลอง เข็มเพชร ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์เพิ่มผลผลิต / Manager Assistant of Increase productivity Center ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอ้อย, บริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด / Agricultural Development Extension Division, Korachindustry Company Llimited. นักทดสอบพันธุ์อ้อย (+66)89 578 7372 ดูข้อมูล
นายหัชวัจน์ กลิ่นบานชื่น นักวิทยาศาสตร์ 3 / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ภาคที่ 1 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 1, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)34-698189 ต่อ 108 ดูข้อมูล
นายจำนงค์ รอดนิล นักวิชาการฝ่ายไร่ / Agricultural Research Officer บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น) / KTIS Research and Development CO., Ltd (Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited) นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)96 676 6568 ดูข้อมูล
นางนิธิวดี พูลเปี่ยม เจ้าหน้าที่สถิติ / Statistical Analyst สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.), กองพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กอต.) / Sugarcane and Sugar Product Development Group, : Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)2-2023291, (+66)91-8866848 ดูข้อมูล
นางสาวสุภารัตน์ หาญมนต์ นักวิชาการไร่ / Agricultural Research Officer บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด) / KTIS Research and Development CO., Ltd (Thai Identity Sugar CO., Ltd) นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)82 225 8286 ดูข้อมูล
นางสาวหิรัญกุล พลรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ / Scientist สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.), กองพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กอต.) / Sugarcane and Sugar Product Development Group, : Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)2-2023291, (+66)92-6049557 ดูข้อมูล
นางสาวปิยะนุช คำแว่น นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ภาคที่ 1 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 1, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)98-2503373, (+66)34-698189 ดูข้อมูล
นางสุกัญญา จีนเฮ็ง นักวิชาการไร่, หัวหน้าแปลงทดลองและงานวิจัย / Agricultural Research Officer บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด) / KTIS Research and Development Co., Ltd (Thai Identity Sugar Co., Ltd) นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)81 283 0484 ดูข้อมูล
นางสาวสุมาลี โพธิ์ทอง นักวิชาการเกษตร / Agricultural Research Officer ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Suphan Buri Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักทดสอบพันธุ์อ้อย (+66)35 552 8355, (+66)95 345 1170 ดูข้อมูล
นายยุทธนา สมบัตินันท์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ / Scientist Professional สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.), กองพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กอต.) / Sugarcane and Sugar Product Development Group, : Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักสนับสนุนและพัฒนาระบบ (+66)2-2023291 ดูข้อมูล
อุไรวรรณ พงษ์พยัคเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ /Technical Agricultural officer Practional Level ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Suphan Buri Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture นักทดสอบพันธุ์อ้อย (+66)86 783 0755 ดูข้อมูล
นายสถาพร อ่อนละออ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย / Clerical Officer, Sugarcane Extension Center Region 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 1, Office of Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)85-2545506 ดูข้อมูล
นางสาวจุฬารัตน์ ภูมิชัย หัวหน้าแผนกเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ / Head of Division, Plant Tissue Culture บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด (ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ) / Erawan Sugar CO., Ltd (Research and Development Center) นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)84 769 2971 ดูข้อมูล
นายชัชวาล เซี่ยงฉิน นักวิทยาศาสตร์ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 1, Office of Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)63-9691623 ดูข้อมูล
นายศุภฤกษ์ แพงอก นักวิชาการ / Agricultural officer บริษัทอีเอส วิจัย และพัฒนา จำกัด / ES Research and Development CO., Ltd. นักทดสอบพันธุ์อ้อย (+66)85 485 8288 ดูข้อมูล
นายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 2, Office of Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)90-7469597 ดูข้อมูล
นายเอกสิทธิ์ เสธา นักวิทยาศาสตร์ 3 / Scientist ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 2, Office of Cane and Sugar Board, Ministry of Industry นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย (+66)86 782 7328 ดูข้อมูล
รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ประเภท เบอร์โทรศัพท์ ดูข้อมูล
เพิ่มข้อมูล