���������������������������������������������

แสดงข้อมูล

: เขตกรรมอ้อย สรีรวิทยาอ้อย วัชพืชในไร่อ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตร
/ Agronomy, Physiology, Weed Control, Farm Mechanisation

อ้อย, การเตรียมดินปลูกอ้อยลดการไถพรวน, สารเร่งการสุกแก่อ้อย, เผาใบอ้อย, ยับยั้งการออกดอกของอ้อย, เครื่องจักรกลการเกษตร, ควบคุมวัชพืช

: sugarcan , stripe tillage , ripener , trash burning , inhibit sugarcane flowering , farm mechanization , we

นาย อรรถสิทธิ์ บุญธรรม
Mr Artasit Boontham
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ / Agricultural Research Officer (Senior Professional Level)
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Suphan Buri Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture
(+66)81-9418204
(+66)35-551543
artasitth@gmail.com และ artasit_th@hotmail.com
-
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
/ Suphan Buri Field Crops Research Center, U.thong, Suphan Buri Province 72160

: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชไร่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/ B.Sc. (Agriculture), Chiangmai University

: การเตรียมดินปลูกอ้อยลดการไถพรวน Stripe tillage
: โครงการวิจัยการเพิ่มคุณภาพความหวานอ้อยโดยการใช้สารเร่งการสุกแก่ (Ripener)
: เวลาของการใช้และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมเพื่อลดการออกดอกของอ้อย
: การใช้ ethephon ยับยั้งการออกดอกของอ้อยเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตน้ำตาลของอ้อยที่เก็บเกี่ยวปลายฤดูหีบ
: โครงการวิจัยแก้ปัญหาการเผาใบอ้อยโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
: การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในไร่อ้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
: ศึกษาวิจัยหาสิ่งเจือปนที่ติดมากับอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานน้ำตาลอู่ทองปีการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย 2546/47
: การเพิ่มความหวานอ้อยโดยการเพิ่มระยะเวลาการเจริญเติบโตและเร่งการเจริญเติบโตของอ้อยปลูก
: การเปรียบเทียบวิธีการให้น้ำอ้อยด้วยระบบน้ำหยดและการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิตอ้อย
: ศึกษาวิธีการปลูกอ้อยข้ามแล้งที่เหมาะสมในเขตภาคกลางเพื่อเพิ่มความหวานของอ้อย
: อิทธิพลของวัชพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อยที่อายุต่างๆ
: เวลาที่เหมาะสมของการใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดต่างๆหลังปลูกอ้อยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
: การลดอัตราการเกิดโรคกอตะไคร้โดยการทำลายตออ้อยที่เป็นโรคร่วมกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูง
: ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของอ้อยที่เป็นโรคกอตะไคร้
: เปรียบเทียบวิธีการดูแลรักษาอ้อยตอที่ถูกไฟไหม้
: เปรียบเทียบการทนทานต่อการใช้สารกำจัดวัชพืชก่อนอ้อยงอกในอ้อย 6 พันธุ์
: การศึกษาวิธีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์อ้อยที่ปลูกซ่อมในอ้อยตอ
: เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดต่างๆหลังการปลูกอ้อยในเขตอาศัยน้ำฝนภาคตะวันตก
: การศึกษาเวลาปลูกซ่อมอ้อยที่เหมาะสมในอ้อยตอ
: ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีปลายฤดูฝนในอ้อยปลูกที่มีต่อการไว้ตอของอ้อย
: การเพิ่มจำนวนครั้งและปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อเพิ่มผลผลิตในเขตอาศัยน้ำฝน
: ผลของการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวและทิ้งไว้ที่เวลาต่างๆที่มีต่อคุณภาพความหวานและผลผลิตอ้อย
: การใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยเคมีร่วมกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยและการไว้ตอของอ้อย
: การศึกษาการใช้สารกำจัดวัชพืชหลังอ้อยงอกที่เหมาะสม
: การลดปัญหาโรคเหี่ยวเน่าแดงของอ้อยพันธุ์อีเหี่ยวโดยการปลูกพืชอื่นก่อนการปลูกอ้อย
: การลดความรุนแรงของโรคเหี่ยวเน่าแดงโดยการปล่อยน้ำท่วมขังก่อนการปลูกอ้อย