���������������������������������������������

แสดงข้อมูล

: ปรับปรุงพันธุ์อ้อย / Sugarcane Breeding

: อ้อย, พันธุ์อ้อย, ปรับปรุงพันธุ์ / Sugarcane, Cane Varieties, Sugarcane Breeding

นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข
Mr.Udomsak Duanmeesuk
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ / Agricultural Research Officer (Professional Level)
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Suphan Buri Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture
(+66)35-551543, (+66)35-551433
(+66)35-551543, (+66)35-551433
udomsak_1500@hotmail.com
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 159 หมู่ 10 ต.จระเขสามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
/ Suphan Buri Field Crops Research Center U-Thong Suphan Buri 72160, Thailand

: ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชไร่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
/ M.Sc. (Agriculture) in Agronomy, ChiangMai University, 2007
: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
/ B.

1. การคัดเลือกครั้งที่ 1 อ้อยชุดปี 2553 รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2554 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
2. การคัดเลือกครั้งที่ 1 อ้อยชุดปี 2554 รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2555 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
3. การคัดเลือกครั้งที่ 2 อ้อยชุดปี 2553 รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2555 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
4. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร พันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและคุณภาพ ชุดปี 2546 : อ้อยปลูก รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2554 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ปี 2554
5. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร พันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและคุณภาพ ชุดปี 2546 :อ้อยตอ 1 รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2555 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
6. การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในพื้นที่ดินเค็ม ชุดดินกำแพงแสน รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2555 กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2554
7. การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตชีวมวลโคลนพันธุ์อ้อยพลังงาน รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2555 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
8. การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตอ้อยพลังงานในชุดดิน 33 และ 40 รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2555 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
9. การจัดการธาตุอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวฟ่างหวาน รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2555 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
10. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคราสนิมที่เหมาะสมต่อการผลิตแห้วจีน รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2554 กรมวิชาการเกษตร ปี 2554
11. การผสมพันธุ์อ้อยชุดปี 2555 รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2556 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
12. การคัดเลือกครั้งที่ 2 อ้อยชุดปี 2554 รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2556 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
13.การคัดเลือกครั้งที่ 1 อ้อยชุดปี 2555 รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2556 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
14.การผสมพันธุ์อ้อยชุดปี 2556 รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2557 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
15. การคัดเลือกครั้งที่ 2 อ้อยชุดปี 2555 รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2557 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
16. การคัดเลือกครั้งที่ 1 อ้อยชุดปี 2556 รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2557 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
17. การเปรียบเทียบไร่เกษตรกรเพื่อการรับรองพันธุ์ รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2557 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
18.การทดสอบพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกอ้อยภาคกลาง รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2557 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี