���������������������������������������������

แสดงข้อมูล

: งานทดลองวิจัย พืชอ้อย / Research Experiment, Sugarcane

: อ้อย วัตถุดิบต้นน้ำ / Cane

นายพิวัตร เกตุยิ้ม
MR. Piwat Kateyim
หัวหน้าแผนกวิชาการฝ่ายไร่ / Head of Experimental Division
บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด / KTIS Research and Development CO., Ltd
(+66)81-1965140
piwat.rp@gmail.com
: 1 หมู่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
/ 1, Moo 7, Banmakhua Sub-district, Muang District, Nakhon Sawan Province, 60000, Thailand

: ปริญญาตรี (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต พืชศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
/ B. Ag. Tech, Institute of Agricultural Technology

: -