���������������������������������������������

แสดงข้อมูล

: การปรับปรุงพันธุ์พืช / Plant Breeding

: การผลิตพืชไร่ / Field Crop Production

: การปรับปรุงพันธุ์พืช / Plant Breeding

: การคัดเลือกพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิต / Sugarcane Breeding

นายชาติชาย โชติสันต์
Chartchai Chotisan
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ / Scientist
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Center Region 4, Udonthani, Office of Cane and Sugar Board, Ministry of Industry
(+66)89-4218998
cchotisan@gmail.com
: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี 126 ม.3 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
/ Cane and Sugar Industrial Promotion Center Region 4, Udonthani
126 Moo 3, Tambon Pakho, Amphoe Kumphawapi, Udothani, 41370, Thailand

: ปริญญาโท (มหาบัณฑิต ปรับปรุงพันธุ์พืช) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
/ M.Sc. (Plant Breeding) Khon Kaen University
: ปริญญาตรี (วิทยาศาตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
/ B.Sc. (Agriculture) , Faculty of Agriculture, Khon Khen University

: การคัดเลือกพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอ้อยลูกผสม ชุด CSB09 ขั้นที่ 3 โดยปลูกเปรียบเทียบในท้องถิ่น

: การคัดเลือกพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอ้อยลูกผสม ชุด CSB08 ขั้นที่ 5 โดยปลูกเปรียบเทียบในท้องถิ่น

: ความสำพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของรากกับผลผลผลิตอ้อย 5 พันธุ์ ที่ปลูกในดินเหนียวและดินทรายในสภาพอาศัยน้ำฝน

: การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวฟ่างหวานพันธุ์ Praj 1