���������������������������������������������

แสดงข้อมูล

: -

: -

นาย สมหวัง ก้อนกงไกว
MR.SOMWANG KONKONGKWAI
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ / Senior Agricultural Scientist
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 4, Nakon Rachasrima, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry
(+66)42-389513, ( +66)98-2126560
(+66)42-398544,
konkongkwai@gmail.com
สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยนครราชสีมา
242 ม.9 ต.เทพาลัย
อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
/ Nakon Ratchasrima Field Research and Propagation Station, 242 Moo. 9, T. Tapalai, A.Khong, Nakon Ratchasrima 30260

: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์) เทคโนโลยีการเกษตร
/ B.Sc. (Agriculture) , Agricultural Technology

: -