���������������������������������������������

แสดงข้อมูล

: งานทดลองวิจัยพืชอ้อย / Experimental Research, Sugarcane

: -

นางสุกัญญา จีนเฮ็ง
Mrs. Sukanya Jeenhang
นักวิชาการไร่, หัวหน้าแปลงทดลองและงานวิจัย / Agricultural Research Officer
บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด) / KTIS Research and Development Co., Ltd (Thai Identity Sugar Co., Ltd)
(+66)81 283 0484
(+66)55 407 111
Sakunyu318@gmail.com
: 1/5 ม.3 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
: บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด 42/1 ม.8 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
/ : 42/1 Moo 8 Hatsueaten, Khung Taphao Sub-district, Muang District, Uttaradit, 53000, Thailand

: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
/ B.Sc. (Animal Science) Rajamangala University of Technology Tawan-ok

: -