���������������������������������������������

แสดงข้อมูล

: ปฏิบัติงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในการจัดทำแผนงาน, แผนเงิน

ติดต่อประสานงานกับ อพ.สธ

:-

นายสถาพร อ่อนละออ
Mr. Sathaphon Oonlaoo
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย / Clerical Officer, Sugarcane Extension Center Region 1
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 1, Office of Cane and Sugar Board, Ministry of Industry
(+66)85-2545506
Sathaphon5506@gmail.com
: 125 ม.4 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
/ 125 Moo 4, Tambon Thung-Thong, Tha-Muang District, Kanchanaburi, 71110
: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ภาคที่ 1 39 หมู่ 4 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
/ Cane and Sugar Industrial Promoti

: ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
/ B.B.A. (Business Computer), Kanchanaburi Rajabhat University