���������������

แสดงข้อมูล

: ปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเครื่องหมายโมเลกุล / Plant Breeding by Molecular Marker 

: -

นางสาวกมลวรรณ เรียบร้อย
Kamonwan Riabroy
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ / Agricultural Research Officer (Operational Level)
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร / Khon Kaen Field Crops Research Center, Field and Renewable Energy Crops Research Institute, Department of Agriculture
(+66)43 203 506
(+66)43 203 505
kamonwan4612@gmail.com
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เลขที่ 180 หมู่ 27 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 / Khon Kaen Field Crops Research Center 180 Mittraphap Rd., T.Sila, A. Muang, Khon Kaen 40000

: ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปรับปรุงพันธุ์)

: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่)

: Riabroy, K., S. Khanthong, T. Toojinda and S. Kate-ngam. 2013. Fragrance gene and molecular basis of fragrant rice. Thai J. Genet 6(2): 93-114.

: Riabroy, K., T. Toojinda, U. Kotchasatit and S. Kate-ngam. 2012. Development of IR57514 for Jasmine-like cooking quality using marker-assisted selection. Yield and yield component evaluation. In: The 2nd National rice research conference. December 21-23, Swissotel Le Concorde, Bangkok. Thailand. 268-272.

: Riabroy, K., T. Toojinda and S. Kate-ngam. 2012. Application of functional markers in IR57514 backcross breeding to jasmine-like cooking quality for rainfed lowland in Mekong region. In: 10th International Symposium on Rice Functional Genomics. November 26-29, Chiang Mai, Thailand. PG14.

: Khanthong, S., K. Riabroy, T. Toojinda and S. Kate-ngam. 2012. Development of aromatic glutinous rice variety for rainfed lowland rice production in Mekong region coping with climate change. In: The 2nd National rice research conference. December 21-23, Swissotel Le Concorde, Bangkok. Thailand. 263-267.

: Khanthong, S., K. Riabroy, T. Toojinda and S. Kate-ngam. 2012. Breeding multi stress tolerance aromatic glutinous rice variety for rainfed lowland rice production in Mekong region coping with climate change. In: 10th International Symposium on Rice Functional Genomics. November 26-29, Chiang Mai, Thailand. PG12.

: Katengam, S., K. Riabroy, T. Toojinda and U. Kotchasatit. 2011. Conversion of Wide Adapted Rice Cultivar IR57514 into Jasmine-like Cooking Quality through Marker Assisted Backcrossing. In: BIT’ S 2nd World DNA and Genome Day 2011: Reopen Bio-Gateway to Green Economy Era. April 25-30, Dalian World Expo Center, Dalian, China.

: Riabroy, K., S. Katengam and T. Toojinda. 2009. Evaluation of improved IR57514 lines for submergence tolerance under simulated flood condition. In: the16th Genetic Conference: Genetics for National Energy Crisis. 25-27 March, Thammasat University, Pathomthani. Thailand. P. 7-11.