���������������

แสดงข้อมูล

: การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์อ้อย / Improvement and Development Sugarcane Varieties

: -

นายจักรกฤษ โพธิ์เนียม
Mr.Jakkrit Poneam
เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์อ้อย / Sugarcane Breeding Staff
บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด / Erawan Sugar CO., Ltd
(+66)95-5161546
Kungcrop@hotmail.co.th
34/2 หมู่ 11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด 111 หมู่ 12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170
/ : 34/2 Moo 11, Tambon Dinthong, Dinthong District, Phitsanulok 65130
: Research and Development Center, Era

: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ เอกพืชไร่นา)
/ B.Sc. (Plant Science) in Field Crops

: การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพื่อใช้จำแนกพันธุ์อ้อยสำหรับเกษตรกร ภาคโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติประจำปี 2555 ณ โรงแรมเซ็นต์ทาราคอนเวนชันเซนเตอร์ จ.ขอนแก่น

: การนำของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำตาลมาพัฒนาเป็นวัสดุปลูก ภาคโปสเตอร์ นำเสนอโครงสร้างวัสดุปลูก งานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

: การนำของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำตาลมาพัฒนาเป็นวัสดุปลูก ภาคบรรยาย รายงานผลการปลูกพืชทดสอบ งานประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติประจำปี 2557 ณ โรงแรมเฟลิกส์ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี

: การปรับปรุงพันธุ์อ้อยของบริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัดชุด Era2012 ภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น