���������������

แสดงข้อมูล

: -

: -

นายปิติพร อิ่มรัง
Mr. Pitiporm Imrung
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ / Scientist
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 3, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry
(+66)96-9260574
pitiporn.imrung@gmail.com
: เลขที่ 99/3 ม.6 ซ.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 เลขที่ 85 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
/ Cane and Sugar Industrial Promotion Region 3
85 Moo 6, Tambon Bangpha, Amphoe Sriracha,

: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/ B.Sc. (Agriculture) Chiangmai University

: -