���������������

แสดงข้อมูล

: -

: -

นายทรงวิทย์ ดาเคน
Mr. Songwit Daken
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติ / Scientist, Practitioner Level
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม / Cane and Sugar Industrial Promotion Region 1, Office of the Cane and Sugar Board, Ministry of Industry
(+66)99-3844646
Toey.Daken@gmail.com
126/10 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 / 126/10 Tambon Nanoi, Nanoi District, Nan, 55150
:ศอภ.1 เลขที่ 39 หมู่ 4 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 62000
Cane and Sugar Industrial Promotion Region 1, 39 Moo 4, Tambon Thungthong, Thamuang District, Kanchanaburi 62000

: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรสาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/ B.Sc. (Agriculture), Chiang Mai University

: นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์, นายชัยพร ขัดสงคราม, นางสาวขนิษฐา ขันทอง, นายทรงวิทย์ ดาเคน. 2559. การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสมรุ่น CSB06 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน. น.1, ใน รายงานผลการวิจัยอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2558. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร

:นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์, นายชัยพร ขัดสงคราม, นางสาวขนิษฐา ขันทอง, นายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ, นายทรงวิทย์ ดาเคน. 2559. การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสมรุ่น CSB07 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน. (อ้อยตอ1) น.40, ใน รายงานผลการวิจัยอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2558. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร