���������������

แสดงข้อมูล

งานทดลองวิจัยพันธุ์อ้อย / Experimental Research, Sugarcane

: -

นางสาวสุภารัตน์ หาญมนต์
Miss. Suparat Hanmon
นักวิชาการไร่ / Agricultural Research Officer
บริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด) / KTIS Research and Development CO., Ltd (Thai Identity Sugar CO., Ltd)
(+66)82 225 8286
(+66)55 407 111
S_hanmon.ploy@hotmail.com
-
: 128 ม.6 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
/: 128 Moo 6 Khung Taphao Sub-district, Muang District, Uttaradit, 53000, Thailand

: บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด 42/1 ม.8 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
: Thai Identity Sugar Factory Co., Ltd. 42/1 Moo 8, Khung Taphao Sub-district, Muang District, Uttaradit, 53000, Thailand

: ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชไร่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
/ B.Sc. (Agriculture) Agronomy Field of Study, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus

: -